O Revoně - 1. část

07.04.2019

Základní charakteristika oblastí

(z informační brožury pro začínající agenty Revonského archivu)

Jak už sám název naší instituce napovídá, při sledování dění z vnitřního světa se zaměřujeme téměř výhradně na Revonu, pro niž také občas užíváme označení centrální oblast vnitřního světa. Toto označení nesouvisí s fyzickým umístěním Revony, nýbrž se skutečností, že veškeré události, které je třeba ve vnitřním světě monitorovat, se odehrávají právě tam. Důvod je prostý - v Revoně žijí Tři, a tím pádem také dvojníci většiny lidí.

Oblasti mimo Revonu

Existuje pouze několik zvláštních případů, kdy se vnitřní já rozhodne obývat jinou oblast než Revonu. Prvním případem jsou mořští lidé, někdy také populárně a nepřesně označovaní za mořské panny. Podle našich zkušeností se jedná o jedince se silnou potřebou hledět dovnitř. Vynikají nejen značnou introverzí, ale i nezájmem o okolní svět. Často také bývají velmi citliví a emotivní, což je důvodem, proč jim ve vnitřním světě vyhovuje prostředí elementu vody. Tito lidé obývají oceány vnitřního světa.

Druhým případem jsou tak zvaní Ztracení. Tento název je sám o sobě výstižnou charakteristikou. Jedná se o lidi prožívající zásadní životní krize, lidi bez směru a ty, kteří si nedokáží ve společnosti najít nebo vytvořit své místo. Ve vnějším světě mají často sklony k silným závislostem (alkohol a jiné návykové látky). Zaznamenali jsme, že krizi jednotlivce ve vnějším světě často předchází putování vnitřního dvojníka z Revony směrem na jih do zemí Ztracených. Vnitřní já může tyto oblasti obývat dočasně, nebo i celoživotně.

Posledním případem je Nolan, který se nachází na východní hranici Revony. O této prokleté zemi zde více hovořit nebudeme.

Tyto tři skupiny obyvatel neovlivňují žádným zásadním způsobem dění ve vnitřním světě, a proto se jim dále nebudeme věnovat.

Revona

Revonu můžeme rozdělit na čtyři základní části:

  • Lidská království (Medaen, Galamins, Camachin, Pereth, Levone, Erienna, Erechin) a nezávislá města (Icail a Calethon)
  • Území dračího lidu (oblast Dračích hor)
  • Území lesních kmenů (především Berwanna a Camarne)
  • Neutrální zóna (Asylie, Místo smíření a přilehlé oblasti)

Lidská království

Lidská království jsou obývána především lidmi, ačkoliv výjimečně zde najdeme i příslušníky jiných ras. Obecně zde panuje kultura měst, která je považována za uhlazenou a solidární zejména v porovnání s kulturou lesních kmenů. V čele každého království stojí král nebo královna a tento titul je dědičný.

Icail je jedním ze dvou autonomních lidských měst. Je sídlem nejvyššího krále a podléhá pouze jeho autoritě. Druhým autonomním městem je Calethon, sídlo správců.

Území dračího lidu

Většina Marionina lidu žije přímo v hlavním městě, Drakones. Zbytek je roztroušený v dalších částech Dračích hor. Drakonci jsou považováni za velmi hrdý národ a málokdy se stěhují mimo svou domovinu. Za pozornost stojí i skutečnost, že ačkoliv oficiálně k jejich území patří i ostrovy na severu od Hor, Drakonci sami je neobývají - tato oblast je vyhrazená drakům a Marionin lid pouze zajišťuje jejich ochranu před případnými nežádoucími vlivy z Revony.

Území lesních kmenů

Lesní kmeny v praxi obývají všechny větší lesy v Revoně, ale jejich nárok na tato teritoria může být rozporován. Jejich původní a stále hlavní území tvoří Berwanna a Camarne. Camarne obývají téměř výhradně vlkodlačí kmeny. Jeho hlavní město, Lykeona, je sídlem Charlese, Druhého ze Tří. Naopak kmeny obývající Berwannu jsou rozmanitější. Najdeme zde mimo vlkodlaků kmeny kočičí, jelení, pár kmenů liščích a další. Hlavní město Nicomar je pod správou největšího kočičího kmene, ale poskytuje útočiště i jiným kmenům zejména v zimních měsících.

Mimo výše zmíněných obývají tyto oblasti také stromoví lidé. O této rase má Archiv k dispozici poměrně málo informací, ale s ohledem na to, že stromoví lidé nevykazují žádný zájem na ovlivňování dění v Revoně, není nezbytné se jimi zabývat (zájemce odkazujeme přímo na studie týkající se života v Berwanně a Camarne).

Neutrální zóna

Neutrální zóna se také nazývá zónou nikoho. Většinu neutrální zóny zabírá Asylie, panství Nicol, Třetí ze Tří. Nachází se zde také Místo smíření - tradiční bod pro mírová setkání.

V celé neutrální zóně platí přísný zákaz soubojů a konfliktů, který dodržují všechny rasy bez výjimky.